External Content

(may contain ads)

 

 


External Content

(may contain ads)

 

 


External Content

(may contain ads)

 

Below is Version in key of G

 


External Content

(may contain ads)

 

 


Lyrics:

唧唧復唧唧,木蘭當戶織。不聞機杼聲,唯聞女嘆息。
問女何所思?問女何所憶? 女亦無所思,女亦無所憶。
昨夜見軍帖,可汗大點兵,軍書十二卷,卷卷有爺名。
阿爺無大兒,木蘭無長兄,願為市鞍馬,從此替爺征。
東市買駿馬,西市買鞍韉,南市買轡頭,北市買長鞭。
朝辭爺娘去,暮宿黃河邊。
不聞爺娘喚女聲,但聞黃河流水鳴濺濺。
旦辭黃河去,暮至黑山頭。
不聞爺娘喚女聲,但聞燕山胡騎聲啾啾。
萬里赴戎機,關山度若飛。朔氣傳金柝,寒光照鐵衣。
將軍百戰死,壯士十年歸。
歸來見天子,天子坐明堂。策勛十二轉,賞賜百千強。
可汗問所欲,“木蘭不用尚書郎,願借明駝千里足,送兒還故鄉。”
爺娘聞女來,出郭相扶將。阿姊聞妹來,當戶理紅妝。
小弟聞姊來,磨刀霍霍向豬羊。開我東閣門,坐我西閣床。
脫我戰時袍,著我舊時裳。當窗理雲鬢,對鏡貼花黃。
出門看夥伴,夥伴皆驚惶。同行十二年,不知木蘭是女郎。
“雄兔腳撲朔,雌兔眼迷離;兩兔傍地走,安能辨我是雄雌!


Pinyin by Google:

Jī jī fù jī jī, mùlán dāng hù zhī.  Bù wén jī zhù shēng, wéi wén nǚ tàn xí.
Wèn nǚ hé suǒ sī?  Wèn nǚ hé suǒ yì? Nǚ yì wú suǒ sī,  nǚ yì wú suǒ yì.
Zuó yè jiàn jūn tiě,  kè hán dà diǎn bīng,  jūn shū shí’èr juǎn,  juǎn juàn yǒu yé míng.
Ā yé wú dà ni,  mùlán wú cháng xiōng,  yuàn wéi shì ān mǎ,  cóng cǐ tì yé zhēng.
Dōng shì mǎi jùn mǎ,  xī shì mǎi ān jiān,  nán shì mǎi pèi tóu,  běi shì mǎi zhǎng biān.
Cháo cí yé niáng qù,  mù sù huáng hé biān.
Bù wén yé niáng huàn nǚ shēng,  dàn wén huáng hé liú shuǐ míng jiān jiān.
Dàn cí huáng hé qù, mù zhì hēi shān tóu.
Bù wén yé niáng huàn nǚ shēng, dàn wén yàn shān hú qí shēng jiū jiū.
Wàn lǐ fù róng jī, guān shān dù ruò fēi. Shuò qì chuán jīn tuò, hán guāng zhào tiě yī.
Jiāng jūn bǎi zhàn sǐ, zhuàng shì shí nián guī.
Guī lái jiàn tiān zǐ, tiān zǐ zuò míng táng.  Cè xūn shí’èr zhuǎn, shǎng cì bǎi qiān qiáng.
Kè hán wèn suǒ yù, mùlán bù yòng shàng shū láng, yuàn jiè míng tuó qiān lǐ zú, sòng er huáng gù xiāng.
Yé niáng wén nǚ lái, chū guō xiāng fú jiāng.  Ā zǐ wén mèi lái, dāng hù lǐ hóng zhuāng.
Xiǎo dì wén zǐ lái, mó dāo huò  huò xiàng zhū yáng. Kāi wǒ dōng gé mén, zuò wǒ xī gé chuáng.
Tuō wǒ zhàn shí páo, zhe wǒ jiù shí shang. Dāng chuāng lǐ yún bìn, duì jìng tiē huā huáng.
Chū mén kàn huǒ bàn, huǒ bàn jiē jīng huáng. Tóng xíng shí’èr nián, bù zhī mùlán shì nǚ láng.
Xióng tù jiǎo pū shuò, cí tù yǎn mí lí; liǎng tù bàng de zǒu, ān néng biàn wǒ shì xióng cí!


Machine translation by Google  🙄

Chirp chirp, Mulan when the family weave. Do not hear the sound of machine-lo, the only woman heard a sigh.
Ask the woman what thought? Ask the woman what the memory? Women are also thoughtless, women have no memory.
Last night, see the military post, Khan big soldiers, military book twelve volumes, curly roll name.
Grandfather no big children, Mulan no longer brother, is willing to pommel horse, since the Lord for signs.
East to buy a horse, West City to buy saddle, South City to buy bridle, North City to buy whip.
North Korea towards the pro-Daughter, twilight places the Yellow River.
Do not hear the girl called the girl, but the smell of splashing splashing the Yellow River.
Dan speech to the Yellow River, the evening to the black mountain.
Do not hear the girl called the girl, but the smell of Yanshan Hu riding sound tweeted.
Miles to go to the military machine, Guan Shan Ruofei. Shuo gas transmission Jin, cold light according to iron.
General hundred died, the heroes ten years go.
Return to the emperor, the emperor sat Mingtang. Policy Xun twelve turn, reward Baiqiang strong.
Khan asked, “Mulan Lang does not have the book, would like to take the camel thousands of feet, send children also hometown.
Yanniang Wen Nvlai, a Guo Xiangfu will be. A sister sister to hear, when the household red makeup.
Brother Wen sister to, sharpening to the pig. Open my East Court door, take my West Court bed.
Off my wartime gown, with my old Sang. When the window management Yunbin, mirror decals yellow.
Go out to see partners, partners are panic. Peer for twelve years, I do not know Mulan is a girl.
“Male rabbit feet fluttering, female rabbits blurred; two rabbits near the walk, Ann can be identified as male and female!

  • Author: EasyJianpu
  • Category: Kids, Folk

 


External Content

(may contain ads)


 Show Buttons
Hide Buttons